ویدیویی از یک پسر که صدایی زنانه دارد در فضای مجازی منتشر شده است.

1402\08\24 10:16:16


آواز جادویی با صدای زنانه ذاتی ویدئو

ویدیویی از یک پسر که صدایی زنانه دارد در فضای مجازی منتشر شده است.

ویدیویی از یک پسر به نام رایان که صدایی زنانه دارد در فضای مجازی وایرال شده است.

این پسر بعد از اینکه متوجه می شود که صدایی سوپرانو (به معنی محدوده صدایی زنانه) دارد تصمیم می گیرد تا از این نعمتی که خدا به او داده است استفاده کند به همین علت او به سمت  خوانندگی  رفته و در این حوزه فعالیت می کند.

سوپرانو چیست؟

سوپرانو بازه‌ای از صدا در موسیقی و گونه‌ای از صدای بسیار زیر یا صدای زنانه در خوانندگی و اپرا است.


بازنشر از : منبع: رکنا

ویدیویی از یک پسر که صدایی زنانه دارد در فضای مجازی منتشر شده است.


تولید کارتن و سفارش کارتن