1401\06\01 19:13:14


دبیر اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی معرفی شد

دبیرکل جدید اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی کشور از سوی اعضای شورای مرکزی این اتحادیه انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال متاجی بعنوان دبیرکل جدید اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی کشور از سوی اعضای شورای مرکزی این اتحادیه معرفی و انتخاب شد.

دویست و هفتمین نشست شورای مرکزی سازمان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حضور منتخبین مجمع عمومی تشکیل و پس از تبادل نظر و بررسی طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها؛ شورا با اکثریت آرا کمال متاجی را برای مدت ۴ سال بعنوان دبیرکل و رئیس شورای مرکزی انتخاب و معرفی کرد. پیش از این دکتر «علی آهون منش» ریاست شورای مرکزی و دبیرکل اتحادیه را برعهده داشت.. .


بازنشر از : مهر

علی آهون منش

حکم انتصاب

دانشگاه های غیر انتفاعی