دانشگاه آزاد اسلامی آزمون کارشناسی ارشد اطلاعیه راهنمای پذیرفته‌شدگان دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال

1401\06\08 16:56:05


راهنمای پذیرفته شدگان ارشد ناپیوسته گروه غیر پزشکی آزاد منتشر شد

راهنمای پذیرفته‌شدگان دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهنمای پذیرفته‌شدگان دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

بر اساس اطلاعیه دانشگاه آزاد، سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به ویژه برای مشمولین ۳ سال است و به هیچ وجـه قابـل افزایش نیست. مشمولان خدمت وظیفه عمومی لازم است براساس مقرراتی که از سوی سازمان وظیفه عمومی اعلام گردیده و همچنین مندرجات دفترچه راهنمای آزمون کارشناسـی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ سازمان سنجش آموزش کشور ضوابط مربوطه را رعایت و وظایف محولـه را بـه موقـع انجام داده باشند و دانشـگاه در قبـال عـدم رعایـت آن مسـئولیتی نـدارد. از جملـه آن کـه از زمـان فراغـت از تحصیل بیش از یک سال سپری نشـده باشـد و چنانچـه بــیش از یــک ســال از اتمــام تحصــیل آنــان در دوره کارشناسی سپری شده باشد به موقع به خدمت اعزام شده باشند.

با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشور، مجوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قـانونی و بررسی صلاحیت های اقامتی اتباع مزبور و اعـلام رسـمی آن توسـط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افـراد بـه صـورت موقـت است. جزییات بیشتر ثبت نام در فایل راهنمای پذیرفته شدگان دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی قابل مشاهده است.. .


بازنشر از : مهر

دانشگاه آزاد اسلامی

آزمون کارشناسی ارشد

اطلاعیه


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران