1401\06\01 14:16:21


لزوم حمایت از دهه شصتی‌ها برای ازدواج

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دهه شصتی‌ها به دلیل اینکه اگر از یک سنی ازدواج آنها بگذرد ممکن است به تجرد قطعی آنان منجر شود لازم است که به صورت ویژه از آنان حمایت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دهه شصتی‌ها شرایط ویژه‌ای دارند؛ گفت: دهه شصتی‌ها به دلیل اینکه اگر از سن ازدواج آنها بگذرد ممکن است به تجرد قطعی آنان منجر شود لازم است که به صورت ویژه از آنان حمایت کنیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: چه از نظر تسهیلات بانکی برای وام ازدواج و چه از نظر مسکن و خدمات دیگری مانند خدمات مشاوره؛ به دنبال این هستیم که این تسهیلات ویژه و بسته حمایتی را داشته باشیم. خزعلی خاطر نشان کرد: طرح حمایت از ازدواج دهه شصتی‌ها سال گذشته با محوریت روستاها انجام شد و امسال، هم در روستاها و هم در شهرها انجام خواهد شد.. .


بازنشر از : مهر

انسیه خزعلی

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

ازدواج آسان