1401\05\22 22:05:36


شهرکرد یک هفته است آب ندارد!

چند ثانیه/ با آلوده شدن چشمه کوهرنگ، آب شرب شهرکرد، بابا حیدر، فیل آباد، سورشجان، فرخشهر، فارسان و روستاهای مسیر کوهرنگ تا شهرکرد قطع شده و شهرها را با تانکر آبرسانی می‌کنند!. .

چند ثانیه/ با آلوده شدن چشمه کوهرنگ، آب شرب شهرکرد، بابا حیدر، فیل آباد، سورشجان، فرخشهر، فارسان و روستاهای مسیر کوهرنگ تا شهرکرد قطع شده و شهرها را با تانکر آبرسانی می‌کنند!


بازنشر از : آخرین خبر