1401\05\31 13:45:07


مجازات هولناک یک جوان در مترو؛ ضربان مهلک مشت بر صورت پسر خاطی!

خبرآنلاین/ یک پسر جوان در اقدامی عجیب، شروع به پرتاب آب دهان به سمت یک مرد در داخل واگن متروی نیویورک کرد! اقدامی که عصبانیت مسافر را به همراه داشت و در ادامه او با خروج از واگن، فرد خاطی را به شدت مجازات کرد.  .

یک پسر جوان در اقدامی عجیب، شروع به پرتاب آب دهان به سمت یک مرد در داخل واگن متروی نیویورک کرد! اقدامی که عصبانیت مسافر را به همراه داشت و در ادامه او با خروج از واگن، فرد خاطی را به شدت مجازات کرد. .

.


بازنشر از : آخرین خبر