1401\05\22 22:05:33


مسابقه جهانی برای جذب نخبگان

اقتصاد آنلاین/ هر چند ارزیابی پیامدهای پدیده فرار مغزها و مهاجرت نخبگان دشوار است اما باعث نگرانی کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه شده است؛ چرا که این موضوع در کنار آثار مثبتی، تاثیرات منفی زیادی بر کشورهای مبدا دارد. پدیده فرار مغزها، فرار سرمایه‌های انسانی است و باعث می‌شود کشور مبدا از نیروهای متخصص محروم شود.

اقتصاد آنلاین/ هر چند ارزیابی پیامدهای پدیده فرار مغزها و مهاجرت نخبگان دشوار است اما باعث نگرانی کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه شده است؛ چرا که این موضوع در کنار آثار مثبتی، تاثیرات منفی زیادی بر کشورهای مبدا دارد.

پدیده فرار مغزها، فرار سرمایه‌های انسانی است و باعث می‌شود کشور مبدا از نیروهای متخصص محروم شود. 

فرار مغزها برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ در فرانسه مطرح شد. پس از جنگ جهانی دوم کشورهای غربی در فرآیند صنعتی شدن شروع به جذب نخبگان و متخصصان کشورهای درحال توسعه کردند.


بازنشر از : آخرین خبر