1401\06\01 13:34:05


کمبود پزشک متخصص؛ مشهد دچار قحطی شد!

آخرین خبر/پایتخت درمانی شرق کشور با بحران عجیبی رو به رو شده، بحرانی که در میان درد جسمانی بیماران درد روحی روانی زیادی را برای آنها و خانواده هایشان ایجاد کرده است. آمار کمبود پزشک فوق تخصص در مشهد حال به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است.

پایتخت درمانی شرق کشور با بحران عجیبی رو به رو شده، بحرانی که در میان درد جسمانی بیماران درد روحی روانی زیادی را برای آنها و خانواده هایشان ایجاد کرده است.

آمار کمبود پزشک فوق تخصص در مشهد حال به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است. این ویدئو وضعیت این روزهای درمانی مشهد را روایت می کند.. .


بازنشر از : آخرین خبر