1401\05\22 19:35:02


دستیابی به سویه های مخمری با پتانسیل پروبیوتیکی از نمونه های سنتی کفیر ایران

محققان کشور به بررسی فلور مخمری نمونه های سنتی کفیر استانهای کشور پرداخته و به سویه های مخمری با پتانسیل پروبیوتیکی از نمونه های سنتی کفیر بر پایه شیر تولیدی استانهای مختلف کشور دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر شقایق نصر عضو هیات علمی مرکز در خصوص این سویه های مخمری گفت: کفیر برپایه شیر یک نوشیدنی تخمیری با ترکیب پیچیده ای از فلور میکروبی یوکاریوتی و پروکاریوت است که خصوصیات فراسودمند بسیاری به آن نسبت داده می شود. نصر افزود: محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مطالعه ایی به بررسی فلور مخمری نمونه های سنتی کفیر از استانهای مشهد، زنجان و تهران پرداختند. در این پژوهش 26 سویه مخمری به دست آمد. شناسایی مولکولی این ایزوله ها نشان داد جنسهای غالب شامل اعضای جنس کلورومایسس، ساکارومایسس و پیچیا بوده اند. وی در ادامه گفت: در گام بعدی این پژوهش، ایزوله های جداسازی شده بر طبق استاندارد ملی ارزیابی ویژگیهای پروبیوتیکی برون تن شماره 19459 و با بررسی قابلیت رشد آنها در دمای 37 درجه سانتی گراد، عدم توانایی در انجام فعالیت همولیتیک، تحمل شرایط اسیدی دستگاه گوارش، تحمل غلظت نرمال نمک های صفراوی در دستگاه گوارش، تحمل آنزیمهای هضم کننده موجود در دستگاه گوارش (پپسین و تریپسین) مورد ارزیابی قرار گرفتند. قابلیت اتصال آنها از طریق ارزیابی برهمکنش سلولهای مخمری با ترکیبات مختلف مانند n- هگزادکان، زایلن، کلروفرم و اتیل استات مورد سنجش قرار گرفت. علاوه بر آزمونهای ذکر شده قابلیت سلولهای مخمری در تجمع خودبخودی (اتو اگریگیشن) و نیز توانایی اتصال این سلولها به رده سلولی دستگاه گوارش Caco-2 مورد بررسی قرار گرفت. عضو هیات علمی مرکز بیان کرد:یافته های این پژوهش نشان داد از مجموع 26 سویه بررسی شده، سه سویه ساکارومایسس سرویزیه و یک سویه پیچیا فرمنتانس ویژگی های مناسب از جهت بقا در شرایط دستگاه گوارش، تحمل دمای بدن انسان و قابلیت اتصال به سلولهای دستگاه گوارش را دارا هستند و کاندید مناسبی برای معرفی به عنوان سویه مخمری پروبیوتیک محسوب می شوند. یافته های این پژوهش که در مجله معتبر Letters in Applied Microbiology به چاپ رسیده است بیانگر این موضوع است، سویه های کاندید در گام بعدی باید از لحاظ عدم دارا بودن ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی مورد ارزیابی قرار گیرند تا برای ارزیابی های فراتر وارد بخش آزمونهای میدانی شوند. چنانچه این سویه ها آزمونهای فوق را با موفقیت پشت سر بگذارند، مسیر آنها برای ورود به صنعت پروبیوتیک کشور هموارتر خواهد شد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران     تحقیقات علمی     ژنتیک