1401\05\31 12:44:04


عکس هابل از خوشه کروی مملو از ستاره در مرکز راه شیری

تلسکوپ هابل یک تصویر جدید از منطقه ای مملو از ستاره در صورت فلکی کمان ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این خوشه کروی NGC۶۵۴۰ نام دارد و همراه میلیون ها ستاره در آسمان می درخشد.

تصویر جدید با کمک مشاهدات ابزارهای Wide Field Camera۳ و دوربین پیشرفته برای تحقیقات تلسکوپ هابل ثبت شده است. مقامات سازمان فضایی اروپا در بیانیه ای در این باره نوشتند: درخشان ترین ستاره ها در این تصویر با الگوهای متقاطع شکل برجسته ای از نور به نام به تیرهای پراش تزئین شده اند. این تزیینات ستاره ای در حقیقت حاصل تصویربرداری هستند.

به بیان دیگر آنها به وسیله ساختار تلسکوپ هابل و نه ستارگان، به وجود آمده اند. مسیر ورود نور ستارگان به داخل تلسکوپ به دلیل ساختار داخلی آن مختل شده و در نتیجه اشیای درخشان با تیرهایی از نور احاطه شده اند. دوربینWide Field Camera۳ هابل و «دوربین پیشرفته برای تحقیقات» آن میدان های دید متفاوتی دارند و در حقیقت نشان می دهند هر ابزار چه میزان از آسمان را رصد می کنند.

این تلسکوپ فضای در فاصله ۵۵۰ کیلومتری زمین قرار داد و در تحقیقات روی خوشه های کروی بسیار کارآمد است.. .


بازنشر از : مهر

تحقیقات علمی

اکتشافات فضایی

تلسکوپ فضایی