1401\06\30 17:52:01


آهنگ «می خوامت» با صدای میثم ابراهیمی

آخرین خبر/ متن آهنگ میخوامت میثم ابراهیمی:چه دردی داره دوری تو ازم عشقمالهی هرچی عاشقه برسن به همهر جا هم رسیدیم گلی بهتر از تو ندیدیمهر جارم بگردی عاشق تر از من کسی نیستتو بارونی یه نمه هم آرومیدردی ولی درمونی بگو همیشه میمونیآخ که کور بشه هرکی نبینه عشق ما دوتا روبزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالودست دلم نیست که آخه انقده من میخوامتتموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامتکور بشه هرکی نبینه عشق ما دوتا روبزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالودست دلم نیست که آخه انقده من میخوامتتموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامتآخ داره دلم میره برات جز من نباید کسی تو رو بخوادبگو چی داری تو تو چشات که دلو میبره انقده زیادتو بارونی یه نمه هم آرومیدردی ولی درمونی بگو همیشه میمونیآخ که کور بشه هرکی نبینه عشق ما دوتاروبزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالودست دلم نیست که آخه انقده من میخوامتتموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامتکور بشه هرکی نبینه عشق ما دوتاروبزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالودست دلم نیست که آخه انقده من میخوامتتموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامت. .

متن آهنگ میخوامت میثم ابراهیمی:چه دردی داره دوری تو ازم عشقمالهی هرچی عاشقه برسن به همهر جا هم رسیدیم گلی بهتر از تو ندیدیمهر جارم بگردی عاشق تر از من کسی نیستتو بارونی یه نمه هم آرومیدردی ولی درمونی بگو همیشه میمونیآخ که کور بشه هرکی نبینه عشق ما دوتا روبزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالودست دلم نیست که آخه انقده من میخوامتتموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامتکور بشه هرکی نبینه عشق ما دوتا روبزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالودست دلم نیست که آخه انقده من میخوامتتموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامتآخ داره دلم میره برات جز من نباید کسی تو رو بخوادبگو چی داری تو تو چشات که دلو میبره انقده زیادتو بارونی یه نمه هم آرومیدردی ولی درمونی بگو همیشه میمونیآخ که کور بشه هرکی نبینه عشق ما دوتاروبزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالودست دلم نیست که آخه انقده من میخوامتتموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامتکور بشه هرکی نبینه عشق ما دوتاروبزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالودست دلم نیست که آخه انقده من میخوامتتموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامت
بازنشر از : آخرین خبر