1401\05\22 22:06:25


آهنگ «عاشقشم» کاری از ماکان بند را بشنوید

آخرین خبر/ متن آهنگ عاشقشم از ماکان باند:چجوری تو روم روت میشه نگاته کنی یا اسممو صدا کنیخوب یادمه دورم زدی با این حال یادم رفت سریخدا میدونه فقط چی گذشته دورم تو دیگه نذا پس ببرمحالا که اومدی بمون تا تهش رفیق نیمه راه نشده وسطشتو این چند روز که حالم بد بود میومدم هر روزو فقط از دور نگات میکردم میگفتم همش با خودم کهمن بدجوری عاشقشم کاش یکم میشد عاشقم میشد دور نمیشد از من و دنیامبدجوری عاشقشم وقت نشد بهش بگم نگیره دست کم عشقمو پشت همهیشکی نیست اینحا غیر من و تو حرفای دلمم گفتموحال دیگه تصمیم توئه یا بمون یا از پیشم بروفقط دیگه عذابم نده میبینی که چقد اوضام بدهمن بدون تو زمین خوردم پس تو دیگه هولم ندهساکت یه دو دقیقه گوش بده این دل چی میگه♪♪♫♫♪♪♯دیوونه شده داد میزنه میگه که. .

آخرین خبر/ متن آهنگ عاشقشم از ماکان باند:
چجوری تو روم روت میشه نگاته کنی یا اسممو صدا کنی
خوب یادمه دورم زدی با این حال یادم رفت سری
خدا میدونه فقط چی گذشته دورم تو دیگه نذا پس ببرم
حالا که اومدی بمون تا تهش رفیق نیمه راه نشده وسطش
تو این چند روز که حالم بد بود میومدم هر روز

و فقط از دور نگات میکردم میگفتم همش با خودم که
من بدجوری عاشقشم کاش یکم میشد عاشقم میشد دور نمیشد از من و دنیام
بدجوری عاشقشم وقت نشد بهش بگم نگیره دست کم عشقمو پشت هم
هیشکی نیست اینحا غیر من و تو حرفای دلمم گفتمو
حال دیگه تصمیم توئه یا بمون یا از پیشم برو
فقط دیگه عذابم نده میبینی که چقد اوضام بده
من بدون تو زمین خوردم پس تو دیگه هولم نده
ساکت یه دو دقیقه گوش بده این دل چی میگه♪♪♫♫♪♪♯
دیوونه شده داد میزنه میگه که


بازنشر از : آخرین خبر