1401\05\22 22:06:24


آهنگ «مسیر» با صدای امیر عظیمی

آخرین خبر/ بخشی از متن آهنگ:بیا چند قدم این مسیرو بریم یهجورایی مثله همیم هر دومون ♬♫♪اگه رو زمین جا نداریم ولی ♬♫♪میشه پر کشید تا دله آسمونبیا چند قدم این مسیرو بریم این ♬♫♪ احساس برای تو کافی نبود ♬♫♪چقدر باید این حسو اقرار کرددیگه فرصته اعترافی نبود ♬♫♪بیا چند قدم این مسیرو بریم این. .

آخرین خبر/ بخشی از متن آهنگ:

بیا چند قدم این مسیرو بریم یه
جورایی مثله همیم هر دومون ♬♫♪
اگه رو زمین جا نداریم ولی ♬♫♪
میشه پر کشید تا دله آسمون
بیا چند قدم این مسیرو بریم این ♬♫♪

 
احساس برای تو کافی نبود ♬♫♪
چقدر باید این حسو اقرار کرد
دیگه فرصته اعترافی نبود ♬♫♪
بیا چند قدم این مسیرو بریم این


بازنشر از : آخرین خبر