1402\01\10 11:18:03


آهنگ جدید. ایوان بند «دلم خواست» را منتشر کرد

رز موزیک/ متن آهنگ جدید ایوان بند:نم بارون یواش زده تو کوچه نباش نکنه سرما بخوریبا من میخوای چه کنی بلدی دیوونه کنی بگو ببینم چطوریدست تو دست راه بریم تا خود ماه بریم یهو دلم خواست بیا تو و بارون و من حرف عشقی زدن یهو دلم خواست بیاوای دلم دلم دلم واسه تو میره خوشگلم بازار تو مث دریایی و من آتیش لب ساحلموای تورو چشم نکنن با تو خوش و بش نکنننمیرسه به پات اگه ماهو آرایش نکنن ماهو آرایش نکننچشم بره به تو هرکی کور شه عشقماز دورت بگو دنیا دور شه عشقمپیشت آرومم اصلا من یا زبونم دوست دارم میخوام بگم اما نمیتونموای دلم دلم دلم واسه تو میره خوشگلمتو مث دریایی و من آتیش لب ساحلموای تورو چشم نکنن با تو خوش و بش نکنننمیرسه به پات اگه ماهو آرایش نکنن ماهو آرایش نکنن.

رز موزیک/ متن آهنگ جدید ایوان بند:نم بارون یواش زده تو کوچه نباش نکنه سرما بخوریبا من میخوای چه کنی بلدی دیوونه کنی بگو ببینم چطوریدست تو دست راه بریم تا خود ماه بریم یهو دلم خواست بیا تو و بارون و من حرف عشقی زدن یهو دلم خواست بیاوای دلم دلم دلم واسه تو میره خوشگلم بازار تو مث دریایی و من آتیش لب ساحلموای تورو چشم نکنن با تو خوش و بش نکنننمیرسه به پات اگه ماهو آرایش نکنن ماهو آرایش نکننچشم بره به تو هرکی کور شه عشقماز دورت بگو دنیا دور شه عشقمپیشت آرومم اصلا من یا زبونم دوست دارم میخوام بگم اما نمیتونموای دلم دلم دلم واسه تو میره خوشگلمتو مث دریایی و من آتیش لب ساحلموای تورو چشم نکنن با تو خوش و بش نکنننمیرسه به پات اگه ماهو آرایش نکنن ماهو آرایش نکنن.

.


بازنشر از : آخرین خبر