1401\05\22 22:06:32


آهنگ درخواستی. «همسایه» با صدای محسن چاوشی تقدیم به شما

آخرین خبر/ متن ترانه: دریا واسه کشتیای بی سر نشین جا ندارهپس من چرا غرق بودم تهران که دریا ندارهاین گوشه از شهر امنه من سعی کردم نمیرم اینقدر نمیرم که آخر این گوشه پهلو بگیرمتو سالها سرنشین این گوشه از شهر بودیاما با من که همیشه همسایتم قهر بودیآرامش قبل طوفان ابروی اون روی ماهه اخمت به من گفت هر شب طوفان سختی تو راههچند روز چند سال چند قرن از رد پامون گذشتهقلبم به عمر یه تاریخ از این خیابون گذشتهقلبم مثه گوش ماهی با موج موهات رفیقه عشق من این تنگ کوچیک ، کوچیکه اما عمیقه دریا واسه کشتیای بی سر نشین جا نداره پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره هرجا پیت رفته بودم دلتنگ برگشته بودمآشفته و خسته انگار از جنگ بر گشته بودممن خوب بودم تا یه شهر با خشکسالیش بدم کردخوب شد خدا رحم کرد و عشق تو دریا زدم کرد. .

آخرین خبر/ متن ترانه: دریا واسه کشتیای بی سر نشین جا نداره

پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره

این گوشه از شهر امنه من سعی کردم نمیرم اینقدر نمیرم که آخر این گوشه پهلو بگیرم

تو سالها سرنشین این گوشه از شهر بودی

اما با من که همیشه همسایتم قهر بودی

آرامش قبل طوفان ابروی اون روی ماهه اخمت به من گفت 

هر شب طوفان سختی تو راهه

چند روز چند سال چند قرن از رد پامون گذشته

قلبم به عمر یه تاریخ از این خیابون گذشته

قلبم مثه گوش ماهی با موج موهات رفیقه 

عشق من این تنگ کوچیک ، کوچیکه اما عمیقه 

دریا واسه کشتیای بی سر نشین جا نداره 

پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره 

هرجا پیت رفته بودم دلتنگ برگشته بودم

آشفته و خسته انگار از جنگ بر گشته بودم

من خوب بودم تا یه شهر با خشکسالیش بدم کرد

خوب شد خدا رحم کرد و عشق تو دریا زدم کرد


بازنشر از : آخرین خبر