1401\05\22 22:06:32


آهنگ قدیمی سامان جلیلی به نام «فرصت زندگی»

آخرین خبر/ متن آهنگ فرصت زندگی سامان جلیلی:فرصت زندگی داری به خاطرم خطر نکنبه پای این شکسته دل جوونیتو هدر نکنحیفه بمونی با غم عشق من بی خانمانبه شعله ها نگاه بکن منم یه شمع نیمه جونمیشناسمت ای خوب من وابسته ای مثل خودممن نمیخوام درگیر این دردی بشی که من شدمهمین قدو بهت بگم خسته و وامونده شدمتقدیر بی وفا میگه مهمون ناخونده شدماینکه بهت میگم برو خیال نکن که راحتهبدون که بعد رفتنت دلم فکر شکایتهنگاه بی تفاوتم ترسیه از برگشتنتخواستم بیوفته از سرت عادت دلتنگ شدنتمیشناسمت ای خوب من وابسته ای مثل خودممن نمیخوام درگیر این دردی بشی که من شدمهمین قدو بهت بگم خسته و وامونده شدمتقدیر بی وفا میگه مهمون ناخونده شدمفرصت زندگی داری به خاطرم خطر نکنبه پای این شکسته دل جوونیتو هدر نکنسخته گذشتن از همو عشقی که پوچ و خالی نیستبا سرنوشت چه میشه کرد وقتی دیگه مجالی نیست. .

آخرین خبر/ متن آهنگ فرصت زندگی سامان جلیلی:
فرصت زندگی داری به خاطرم خطر نکن
به پای این شکسته دل جوونیتو هدر نکن
حیفه بمونی با غم عشق من بی خانمان
به شعله ها نگاه بکن منم یه شمع نیمه جون
میشناسمت ای خوب من وابسته ای مثل خودم
من نمیخوام درگیر این دردی بشی که من شدم
همین قدو بهت بگم خسته و وامونده شدم
تقدیر بی وفا میگه مهمون ناخونده شدم
اینکه بهت میگم برو خیال نکن که راحته
بدون که بعد رفتنت دلم فکر شکایته
نگاه بی تفاوتم ترسیه از برگشتنت
خواستم بیوفته از سرت عادت دلتنگ شدنت
میشناسمت ای خوب من وابسته ای مثل خودم
من نمیخوام درگیر این دردی بشی که من شدم
همین قدو بهت بگم خسته و وامونده شدم
تقدیر بی وفا میگه مهمون ناخونده شدم
فرصت زندگی داری به خاطرم خطر نکن
به پای این شکسته دل جوونیتو هدر نکن
سخته گذشتن از همو عشقی که پوچ و خالی نیست
با سرنوشت چه میشه کرد وقتی دیگه مجالی نیست


بازنشر از : آخرین خبر