1401\06\01 13:34:58


آواز طاهر قریشی برای استادان محمدرضا شجریان و هوشنگ ابتهاج

آخرین خبر/ طاهر قریشی با پخش این آواز خوانی نوشت:برای استادان محمدرضا شجریان و هوشنگ ابتهاجو برای این سرای بی کسی. .

طاهر قریشی با پخش این آواز خوانی نوشت:برای استادان محمدرضا شجریان و هوشنگ ابتهاجو برای این سرای بی کسی...شعر: استاد هوشنگ ابتهاجخواننده: استاد محمدرضا شجریان موسیقی: فریدون شهبازیان (بر مبنای آهنگ استاد محمدرضا لطفی).

.


بازنشر از : آخرین خبر