1401\05\22 22:06:38


ساز و آواز "کرد بیات" با صدای استاد شجریان و شعری از هوشنگ ابتهاج

آخرین خبر/ ساز و آواز《کرد بیات》خواننده: محمدرضا شجریانکمانچه: کیهان کلهرشعر از زنده یاد هوشنگ ابتهاجبرسان باده که غم روی نمود ای ساقیاین شبیخونِ بلا، باز چه بود! ای ساقی. .

آخرین خبر/ ساز و آواز《کرد بیات》

خواننده: محمدرضا شجریان

کمانچه: کیهان کلهر

شعر از زنده یاد هوشنگ ابتهاج

برسان باده که غم روی نمود ای ساقی
این شبیخونِ بلا، باز چه بود! ای ساقی....


بازنشر از : آخرین خبر