1402\10\30 20:28:08


مهدی بشارت درگذشت

مهدی بشارت مدیر مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی درگذشت.

بشارت از اعضای سفارت ایران در بغداد بود.

هنگام آغاز جنگ ایران و عراق، تمام اعضا و افراد سفارت، عراق را ترک کردند اما صدام به وی اجازه خروج نداد و او تا سال‌ها بعد، تنها ایرانی باقی‌مانده در سفارت بود.

بعد از ترک عراق، با دعوت سیدمحمود دعایی، مدیر روزنامه اطلاعات به این موسسه آمد و مدیریت مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی را برعهده گرفت. اطلاعات سیاسی–اقتصادی از ادغام دو ضمیمه روزنامه اطلاعات به نام‌های «اطلاعات سیاسی–دیپلماتیک» و «ضمیمه اقتصادی اطلاعات» در سال ۱۳۶۵ به‌وجود آمد، در آغاز ماهنامه بود اما از سال پنجم دوماهنامه شد و به مدت ۲۰ سال گاهی به شکل چند شماره با هم چاپ شد تا این که از بهار ۱۳۹۰ رسماً فصلنامه شد.

این نشریه از نظر اثرگذاری با نشریاتی مانند کیهان فرهنگی، آدینه و دنیای سخن قابل مقایسه است. برخی از مشهورترین نویسندگان و مشاوران علمی این نشریه عبارت بودند از حسین بشیریه، جواد طباطبایی، موسی غنی‌نژاد، محمود سریع‌القلم، محمدعلی همایون کاتوزیان، مصطفی رحیمی، پرویز پیران و سعید حجاریان.

.

.


بازنشر از : منبع: خبر آنلای