فدراسیون فوتبال ایران فوتبال انتخابات فدراسیون فوتبال انتخابات فوق العاده فدراسیون فوتبال با تصمیم کمیته بدوی لغو

1401\06\08 03:16:11


لغو شبانه انتخابات فدراسیون فوتبال

انتخابات فوق العاده فدراسیون فوتبال با تصمیم کمیته بدوی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال با توجه به اتفاقات اخیر رخ داده در فرایند برگزاری انتخابات فدراسیون و عدم رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی فدراسیون توسط کمیته بدوی انتخابات به شرح ذیل: ۱- نقض مفاد بند ۱ ماده ۱ اساسنامه فدراسیون عدم توجه به قوانین و مقررات کشور ۲- نقض بند ۵ ماده ۲ اساسنامه فدراسیون و عدم توجه به کدهای اخلاقی فیفا ۳- عدم رعایت ماده ۷ اساسنامه فدراسیون در مورد رفتار ارکان و مقامات ۴- فعالیت غیرقانونی برخی از اعضا کمیته انتخابات بر اساس بند ب ماده ۳ آئین نامه انتخاباتی فدراسیون و بند ۲ ازبخش ج ماده ۳ در خصوص تعارض منافع و عدم رعایت بی طرفی در انتخابات ۵- عدم توجه کمیته انتخابات به اسناد و مدارک و مستندات ارسالی از مرجع قضایی ۶- نقض بند "و" از بخش ۴ ماده ۶۷ و عدم رعایت ماده ۲۷ آئین نامه انتخاباتی فدراسیون و با در نظر گرفتن این موضوع که بر اساس ماده ۲۷ آئین نامه انتخابات کلیه مکاتبات مرتبط با انتخابات با امضا دبیرکل رسمیت می‌یابد و مسئولیت قانونی آن بر عهده دبیرکل می‌باشد لذا در احترام به اصول و قوانین و مقررات اساسنامه فدراسیون و اسناد بالادستی مرتبط شامل قوانین و مقررات AFC و فیفا و به منظور صیانت از ارزش‌های اخلاقی و رفتار حرفه ای و احترام به حقوق حقه فوتبال و در نهایت در جهت حفظ منافع و مصالح عمومی فوتبال کشور، بدین‌وسیله مراتب لغو مجمع عمومی انتخاباتی مورخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ را اعلام می‌نماید.

بدیهی است مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون بلافاصله پس از رسیدگی به موارد فوق و اصلاح فرآیندهای مرتبط در زمان مقتضی و بر اساس قوانین و مقررات و الزامات مندرج در اساسنامه برگزار خواهد شد.. .


بازنشر از : مهر

فدراسیون فوتبال ایران

فوتبال

انتخابات فدراسیون فوتبال


نمایندگی بوتان تهران