فارس/ مدیرکل حراست وزارت ورزش نسبت به حواشی برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد. مجید شهیدی در خصوص لغو و برگزاری مجدد انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت: دبیرکل فدرا

1401\06\08 13:08:27


واکنش حراست وزارت ورزش به حضور در فدراسیون فوتبال. دبیر کل باید پاسخگو باشد

فارس/ مدیرکل حراست وزارت ورزش نسبت به حواشی برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد. مجید شهیدی در خصوص لغو و برگزاری مجدد انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت: دبیرکل فدراسیون فوتبال در این مورد خودش پاسخ می‌دهد.

مدیرکل حراست وزارت ورزش نسبت به حواشی برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد.مجید شهیدی در خصوص لغو و برگزاری مجدد انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت: دبیرکل فدراسیون فوتبال در این مورد خودش پاسخ می‌دهد.

او باید پاسخ بدهد.مدیر کل حراست وزارت ورزش در مورد اینکه وزیر ورزش در رادیو اعلام کرد با او صحبت کرده، گفت: نه، تماسی با من نگرفتند. وی در مورد این سوال که آیا حضور چند روز قبلش در فدراسیون فوتبال بابت همین اتفاقات بوده، پاسخی نداد.. .


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی بوتان تهران