1401\06\01 19:26:18


کیکاوس سعیدی از نامزدی ریاست کمیته ملی المپیک کناره گیری کرد

سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک از نامزدی ریاست این کمیته کناره گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک، کیکاوس سعیدی از حضور در این انتخابات برای تصدی پست ریاست کناره گیری کرد.

وی به عنوان رئیس آکادمی ملی المپیک برای شرکت در انتخابات کمیته و تصدی پست ریاست و نایب رئیسی کاندیدا شد اما طبق تصمیم جدید قصد درد فقط برای کرسی نایب رئیسی در انتخابات شرکت کند. با حکم وزارت ورزش، کیکاوس سعیدی امروز بازنشسته شد اما رایزنی‌هایی انجام شده که او بتواند تا یک ماه دیگر به عنوان سرپرست دبیرکل به همکاری با کمیته ادامه دهد. با انصراف کیکاوس سعیدی، تعداد انصرافی‌های انتخابات کمیته ملی المپیک به سه نفر رسید.

پیش از این آرش میراسماعیلی و هاشم اسکندری هم از انتخابات کناره گیری کرده بودند.. .


بازنشر از : مهر

کیکاوس سعیدی

انتخابات کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک